Eindelijk werd een ontwerpakkoord bereikt over een aantal belangrijke sectoroverschrijdende punten voor de komende periode 2021-2022, zoals het minimumloon, een fiscaal gunstregime voor overuren, de economische werkloosheid voor bedienden, het tijdskrediet-landingsbaan, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en een aantal andere zaken. Opgelet! Dit ontwerp van akkoord dient nu eerst nog te worden goedgekeurd door de achterban en vervolgens moet dit nog omgezet worden in wetgeving.

  1. Minimumlonen

Eerst en vooral zal het GGMMI verhoogd worden tegen april 2022. Ook de sociale en fiscale werkbonus zou opgetrokken worden waardoor het nettoloon van de betrokken werknemers ook zal stijgen, zonder dat de meerkost doorgeschoven wordt naar de werkgever.

  1. Overuren

Het extra krediet van 120 extra goedkope “netto” vrijwillige overuren bovenop het bestaande krediet van 100 vrijwillige overuren dat nu geldt voor de essentiële sectoren, zou uitgebreid worden naar alle sectoren tot eind 2022. Voor deze goedkope vrijwillige overuren dient de werkgever geen toeslag te betalen, noch inhaalrust toe te kennen en ze zijn vrij van RSZ en BV.

Daarnaast kan men voor een beperkt aantal overuren, uitbetaald met een toeslag, gebruik maken van het systeem van fiscaal voordelige overuren. Voor 2019-2020 werd dit reeds opgetrokken tot 180 overuren, maar dit werd voor 2021 nog niet verlengd. Met dit akkoord zou het opnieuw de bedoeling zijn om dit op te trekken naar 180 overuren per jaar per werknemer en dit tot 30 juni 2023. In sectoren zoals de horeca (PC 302) blijft ook de verhoogde grens van 360 overuren verder gelden.

  1. Economische werkloosheid voor bedienden

Vermoedelijk zal het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona aflopen tegen eind september. Nadien zullen we hoogstwaarschijnlijk opnieuw moeten terugvallen op het systeem van economische werkloosheid, wat voor werkgevers met bedienden wel wat administratie met zich meebrengt. De sociale partners hebben echter afgesproken dat er geen sector- of ondernemingscao nodig zal zijn om hiervan gebruik te kunnen maken en dit tot 30 juni 2023.

  1. Tijdskrediet-landingsbaan

Algemeen gezien is er steeds recht op tijdskrediet-landingsbaan met uitkering vanaf 60 jaar. Tot eind 2020 bestonden er een aantal uitzonderingen voor personen met een lange loopbaan of zwaar beroep, namelijk vanaf 55 jaar en 57 jaar. Dit zou opnieuw verlengd worden zodat het mogelijk blijft voor werknemers om vanaf 55 jaar onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van tijdskrediet-landingsbaan.

  1. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Er zijn ook afspraken gemaakt om de minimumleeftijd voor SWT (= vroegere brugpensioen) in geval van een zwaar beroep, lange loopbaan of voor ondernemingen in moeilijkheden op 60 jaar te brengen. Dit is een optrekking van 1 jaar, namelijk van 59 jaar naar 60 jaar. Deze regels dienen wel nog verder uitgewerkt te worden op sectoraal niveau.

  1. Andere topics

Andere topics die ook aan bod kwamen en die verder bekeken zullen worden zijn het verschil op vlak van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden wegwerken tegen 1/01/2030, de verlenging van de innovatiepremie, de verlenging van de werkgeversbijdrage van 0,10% voor inspanningen ten voordele van de risicogroepen, …

Zoals in het begin reeds meegegeven, is dit nog niet definitief en moet dit nog omgezet worden in wetgeving. Deze maatregelen zijn dus nog niet toepasbaar in de praktijk.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!