• Nederlands
  • Français
 • news

  Onderhoudswerken Webmodule Dimona

  Beste klant, Wegens onderhoudswerken zal de webmodule Dimona niet beschikbaar zijn tussen 12u en 13u. Indien u een dringende Dimona wenst uit te voeren, contacteer hiervoor uw dossierbeheerder zodat wij dit voor u in orde kunnen brengen. Bedankt voor uw begrip.

  Read More

  Feestdagen en bankholidays in 2019

  Naast de feestdagen hebben banken extra sluitingsdagen. Dat heeft een impact op de uitvoering van overschrijvingen en betalingen. Via deze weg informeren we u alvast zodat u hiermee rekening kan houden.   Dinsdag 1 januari Nieuwjaar Vrijdag 19 april Bankholiday Maandag 22 april Paasmaandag Woensdag 1 mei Dag van de Arbeid Donderdag 30 mei O.L.H.…

  Read More

  Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid in 2019

  SWT Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds. In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1…

  Read More

  Nieuwe fiscale formule voordeel terbeschikkingstelling woning vanaf 2019

  Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard. De RSZ bepaalt dit voordeel in principe op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. De fiscus hanteert voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning een forfaitaire raming van het voordeel.…

  Read More

  Wet diverse arbeidsbepalingen: uitbreiding van ouderschaps- en adoptieverlof en politiek verlof, wijziging outplacement cao82bis en aanpassing winstpremie

  Op 21 december 2018 verscheen de wet houdende diverse arbeidsbepalingen in het Staatsblad. Hierbij bespreken we de 4 belangrijkste punten van deze wet. Uitbreiding “kind met een handicap” bij ouderschaps- en adoptieverlof Op 31 december 2018 breidde de notie “kind met een handicap” in het kader van bepaalde verloven uit: Werknemers die een kind hebben…

  Read More

  PC 200: nieuwe sectorale afspraken inzake opleiding voor 2019

  De sociale partners van PC 200 hebben eind vorig jaar beslist om de sectorale cao inzake opleiding die voor 2018 van toepassing was met één jaar te verlengen tot eind 2019. De besprekingen met het oog op het sluiten van een nieuwe sectorale cao over opleiding vanaf 2020 zullen opnieuw gevoerd worden als onderdeel van…

  Read More

  Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2019

  De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 28 december 2018 werden de geïndexeerde bedragen voor 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van…

  Read More

  De gecombineerde vergunning (‘Single Permit’) wordt sinds 1 januari 2019 uitgereikt

  ALGEMENE INFORMATIE ‘SINGLE PERMIT’ Sinds 1 januari 2019 behoren de arbeidskaarten en –vergunningen (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verleden. Voortaan moet de werkgever voor een buitenlandse werknemer die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte (= EU-landen + IJsland + Liechtenstein + Noorwegen) een gecombineerde vergunning (‘single permit’) aanvragen indien hij deze werknemer 90…

  Read More

  Voordelen alle aard: gratis verwarming en elektriciteit vanaf 2019

  Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel van alle aard. Het bedrag van dit voordeel wordt forfaitair vastgesteld. Ingevolge de jaarlijkse indexatie gelden vanaf 1 januari 2019 de volgende forfaitaire bedragen: Verwarming: leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 2.030 per jaar anderen: € 910…

  Read More

  Verhoging grensbedrag forfaitaire kostenvergoeding voor 3 categorieën van vrijwilligers

  Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt. Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden: de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding (maximum € 34,71 per…

  Read More